Tom Mergaerts,
CEO

Boodschap van de CEO

Onze leden opnieuw een zeer goed rendement aanbieden

Met veel genoegen kunnen wij u opnieuw een activiteitenrapport voorleggen dat getuigt van de kracht van onze organisatie. Ondanks de volatiliteit van de markten eind 2018 bewijst ons beleggingsmodel zijn stabiliteit en kunnen we onze leden opnieuw een rendement aanbieden dat bij de beste van de markt behoort.

Amonis blijft groeien in een omgeving van toenemende concurrentie en een veranderend wettelijk kader. De link tussen de opname van het wettelijk pensioen en de hiermee gepaarde opname van het aanvullend pensioen, ingevoerd door de wet van december 2015, blijft een groot aantal “wettelijk verplichte” pensioenopnames veroorzaken, wat voor onze structuur een uitstroom van leden en kapitaal betekent.

Amonis heeft deze uitstroom kunnen beheersen, mede dankzij de invoering in december van de nieuwe Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ), die zelfstandigen zonder vennootschap de mogelijkheid biedt om een bijkomend aanvullend pensioen op te bouwen volgens een model dat vergelijkbaar is met het model van de Individuele Pensioentoezegging. De lancering van dit nieuwe product was een groot succes, met 85 contracten die in de laatste 3 weken van december werden ondertekend.

De financiële markten hebben een twijfelend jaar achter de rug, met toenemende onzekerheid in de laatste maanden van het jaar. Deze situatie leidde tot een negatief totaalrendement voor het jaar 2018. Gelukkig is dit verlies in de eerste maanden van 2019 weggewerkt en kunnen wij onze leden dankzij een gezond financieel beheer een stabiele basisrente en een mooi totaalrendement bieden.

We hebben het ESG-beleid (Environmental, Social and Governance) verder geïntegreerd in onze beleggingen. Amonis zet sterk in op deze onontkoombare ontwikkeling en zal deze ook in de toekomst op dynamische wijze implementeren.

Amonis investeert volop in de verdere digitalisering van de dienstverlening aan haar leden. De ontwikkeling van onze portaalsite draait op volle toeren en de uitrol ervan wordt eind 2019 verwacht. Op deze manier willen we extra communicatiekanalen creëren zodat alle leden kunnen kiezen via welke weg zij wensen te communiceren met Amonis.

Service aan onze leden blijft onze topprioriteit. En u, als lid, krijgt alle aandacht en blijft centraal staan in onze organisatie.

Stefaan Van Pelt,
Chief Financial Officer

Dominique Beckers,
Chief Operations Officer

Veekash Fakun,
Chief Sales Officer

Stefaan Van Pelt,
Chief Financial Officer

Dominique Beckers,
Chief Operations Officer

Veekash Fakun,
Chief Sales Officer

Operationele directie

De operationele uitdagingen in 2018 waren talrijk

Vier generieke dimensies worden vaak weerhouden bij het nadenken over en het evalueren van de operationele uitdagingen voor een financiële instelling zoals de onze, een organisme voor financiering van pensioenen.

Hoe beheren we onze “gegevens” die onze basisgrondstof vormen en de informatie die hierbij hoort? Hoe zijn onze producten en diensten op onze leden afgestemd? Hoe oriënteren wij de evolutie van onze beheerinstrumenten? En finaal, maar zeker niet minder belangrijk, welke impact heeft dit alles op onze medewerkers en onze organisatie?

De operationele uitdagingen in 2018 waren talrijk en dit geldt voor alle financiële instellingen. Zo bijvoorbeeld het in werking treden van het Europees reglement voor de bescherming van de privé-gegevens, General Data Protection Regulation of GDPR. Of ook de belangrijke impact van de gegevensstroom die komt van Sigedis voor het beheer van de pensioenopnames.

Op het niveau van het beheer van de producten en diensten, was het jaar 2018 rijk gevuld ten voordele van de leden. Enkele getuigenissen daarvan, die verder in het rapport omschreven worden, zijn zeker de blijvende zorg voor het verhoogd aantal leden die hun pensioen opnemen, en de lancering van het nieuwe product POZ, de Pensioen Overeenkomst voor Zelfstandigen Fysieke Personen. We hebben een groot project afgerond, de verlenging van de eindleeftijd van de aangeslotenen in gewaarborgd inkomen die ervoor kozen om deze termijn af te stemmen op hun pensioenleeftijd.

De digitalisering van ons beheerplatform is een prioriteit, met een steeds efficiënter en flexibeler gebruik van technologie. We volgen de digitale evolutie van de RIZIV-procedures op de voet om ze zo goed mogelijk te kunnen integreren.

Ten slotte, een goed beheer kan zich enkel realiseren met een goed geheel van evenwichtige procedures en ondersteund door een ploeg van gespecialiseerde medewerkers. Wij blijven onze inspanningen aanhouden voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling.

Dominique Beckers, Chief Operations Officer

Commerciële directie

We zijn trots op wat het team heeft bereikt

Het jaar 2018 eindigt met een dubbel gevoel. Enerzijds met een gevoel van trots. We zijn trots op wat het team heeft bereikt, op Amonis en haar filosofie, op onze mooie resultaten in 2018 en op onze medewerkers.

Inderdaad, een groei van het incasso, een uitstekende aangroei van het aantal net afgestudeerde aangeslotenen bij Amonis, een groei in het aantal leden die terugkomen bij Amonis omdat ze teleurgesteld zijn in wat ze elders hebben gezien, … Wat een jaar! We hadden een businessplan, we hadden een visie, we bleven gefocust en pragmatisch, we waren innovatief en we hebben geweldige prestaties geleverd.

Anderzijds blijven er gemengde gevoelens.
In de huidige professionele context blijven we teleurgesteld om te zien dat er onjuiste informatie — verspreid door sommige concurrenten — circuleert onder de leden, enkel en alleen met het doel hier munt uit te slaan. We kunnen gerust stellen dat er “Fake news” rondgaat in onze sector! We zullen dan ook onze belangrijkste missie blijven nastreven: het informeren van de medische en vrije beroepen en het aanbieden van de beste producten (“eigen” producten of via ons netwerk van partners), waarbij we u tijdens uw hele carrière via een globale aanpak begeleiden.

Gelukkig haalt het trotse gevoel de bovenhand. Wanneer we naar onze commerciële resultaten kijken, realiseren we ons dat we dit alles niet voor niets doen, en hoe belangrijk onze business is. We kunnen er fier op zijn dat we bij Amonis werken, een “Not for Profit”-bedrijf waar het lid in het middelpunt van onze aandacht staat.

Tot slot willen we nog het team bedanken dat alles in het werk stelt voor de leden. En natuurlijk danken we ook onze leden voor hun vertrouwen.

Of u nu net afgestudeerd bent, lid, toekomstig gepensioneerde, … praat over Amonis. Vraag om contact met ons op te nemen (“leads”), wij doen de rest. Amonis komt haar leden toe, zoals in een echte deeleconomie.
Alleen gaat het sneller, maar samen gaan we verder.

 

Veekash Fakun, Chief Sales Officer

Financiële directie

De dienstverlening aan haar leden nog verder verbeteren en een antwoord bieden aan nieuwe wetgevingen

De volatiliteit van de markten, vooral in het vierde kwartaal, maakte van 2018 een uitdagend jaar. Na zes opeenvolgende jaren van positieve rendementen werd dit jaar een negatief nettorendement opgetekend van -2,14 %. De correctie in het vierde kwartaal van 2018 was evenwel van korte duur. Na het jaareinde stegen de markten opnieuw om tegen eind februari 2019 de verliezen eind 2018 volledig weg te werken.

Het negatieve rendement over 2018 is voor ongeveer twee derde toe te schrijven aan het rendement van de groeiportefeuille en voor een derde aan de actieve indekking van de wisselkoersrisico’s. De portefeuille LDI-composite tekende een rendement van 0,10 % op. Het jaarlijkse rendement over een periode van 10 jaar bedraagt 5,69 %, wat meer dan behoorlijk is. Het rendement toegekend aan de leden blijft over langere periodes dan ook bij de beste van de markt.

Het aantal pensioenopnames blijft — als gevolg van de nieuwe wetgeving — hoog. In vergelijking met het recordjaar 2017 kende deze een daling van meer dan 10 % aan uitgekeerde pensioenen, voor in totaal 87,1 miljoen euro in 2018. Het totale incasso (pensioenbijdragen en gewaarborgd inkomen) steeg met 1,56 % tot 89,4 miljoen euro. Het nieuwe product Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen of POZ, gelanceerd in december 2018, zorgde voor nieuwe nettobijdragen van 1,1 miljoen euro. Bovendien stegen de premies gewaarborgd inkomen met 15,7 % tot 9 miljoen euro. Deze stijgingen compenseerden ruim de daling van de persoonlijke bijdragen (-2 %), de RIZIV- bijdragen (-0,31 %) en de IPT-premies (-30 %).

De werkingskosten van Amonis OFP namen ook dit jaar licht toe. De werkingskosten bedroegen in 2018 9,01 % van de omzet of 0,43 % van het beheerd vermogen. De stijging van de kosten wordt uitsluitend veroorzaakt door de steeds veranderende en nieuwe regelgeving en de hieruit voortvloeiende nieuwe vereisten.

Het eigen vermogen daalde van 228,5 miljoen euro in 2017 tot 175,8 miljoen euro in 2018. De dekkingsgraad (LTV) daalde hierdoor van 109,5 % tot 106,63 %, maar blijft ruim boven de 100 %. De solvabiliteit bedraagt eind 2018 nog 275 %.

Op het gebied van IT wordt het beleid van modernisering verdergezet. Deze inspanningen zal Amons nog een aantal jaren moeten voortzetten om de dienstverlening aan haar leden nog verder te verbeteren en om een antwoord te bieden aan nieuwe wetgevingen en rapporteringsvereisten.

 

Stefaan Van Pelt, Chief Financial Officer

Version FR